Rekrutacja

Informujemy, że Przedszkole nr 59 w Lublinie nie bierze udziału w rekrutacji uzupełniającej.

INFORMACJE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informujemy, że w dniach od 7 do 18 marca 2022 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. Zapisy i rekrutacja prowadzone będą z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na portalu edu.lublin.eu

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy, w terminie rekrutacji, tj. od 7 marca br. do dnia 18 marca br.:

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów

3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego (link bezpośredni

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/ ).

Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria i punkty z nimi związane są zamieszczone w Regulaminie rekrutacji.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:

1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola w dniach od 7 do 17 marca 2022 r. w godzinach 08.00 – 17.00 i 18 marca 2022 r. w godzinach 08.00 – 15.00.

– wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola w dniach od 7 do 17 marca 2022 r. w godzinach 08.00 – 17.00 i 18 marca 2022 r. w godzinach 08.00 – 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w placówce i uzyskania przez kandydatów równorzędnej liczby punktów, Komisja Rekrutacyjna powołana w placówce, zgodnie z wewnętrznym regulaminem rekrutacji, dokonuje wyboru kandydata według wieku od najstarszego. W czynności tej wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces rekrutacji.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego (zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 762) decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

DRUKI DO POBRANIA