Opłaty

Informacje o opłatach za przedszkole:

1) stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł;

2) zgodnie z uchwałą nr 1476/L/2023 Rady Miasta Lublin od dnia 1 września 2023 roku zmianie ulega wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z 1,14 zł na 1,30za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, przekraczającą wymiar 5 bezpłatnych godzin.

Rozliczenie opłat za dany miesiąc będziemy zamieszczać na stronie internetowej przedszkola z podziałem na grupy wiekowe.

Ujemne kwoty oznaczają nadpłatę.

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat do 20 – go każdego miesiąca.

Składowe opłat:

1) stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł.

Podstawa obliczenia opłaty za wyżywienie:

ilość dni roboczych w których dziecko jest obecne w przedszkolu x 8,00 zł (wysokość dziennej stawki żywieniowej).

2) opłata za pobyt wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, przekraczającą wymiar 5 bezpłatnych godzin.

Podstawa obliczenia opłaty za pobyt:

ilość godzin pobytu w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie x 1,30 zł (stawka opłaty).

Ulgi w odpłatnościach dla dużej rodziny (tzw. 3+) posiadającej troje i więcej dzieci:
ulga na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzone przez M. Lublin – 50%,
ulga na dwoje dzieci uczęszczające do przedszkola:

na pierwsze – 20%,

na drugie – 80%,
ulga na troje dzieci:

na pierwsze – 20%

na drugie – 80%

na trzecie – 100%

Od rodziców dzieci 6-letnich – Gmina Lublin nie pobiera opłat za pobyt dzieci. Oznacza to, że rodzice uiszczają jedynie opłatę za wyżywienie.