Koncepcja

Koncepcja funkcjonowania i  rozwoju Przedszkola nr 59 w Lublinie
na lata 2017 – 2022
przyjęta na zebraniu Rady Pedagogicznej
uchwałą nr  3/2017 w dniu 30.08.2017 r.

została opracowana w oparciu o:

 • wnioski z realizacji Koncepcji pracy Przedszkola nr 59 w Lublinie na lata 2015 –2017;
 • wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 29.06.2017 r.;
 • diagnozę oczekiwań rodziców wobec przedszkola (ankiety, wywiady);
 • diagnozę potrzeb i oczekiwań nauczycieli;
 • podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611);
 • Statut Przedszkola nr 59 w Lublinie.

Zadanie kluczowe:

Wyposażenie dzieci w wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji poprzez inspirowanie i stwarzanie im możliwości rozwoju w myśl Janusza Korczaka: „nie wtłaczać a wyz­wa­lać, nie ciągnąć, a wzno­sić, nie ug­niatać, a kształtować, nie dyk­tować, a uczyć, nie żądać,  a pytać”.

I. P R I O R Y T E T Y

1.WSPARCIE CAŁOŚCIOWEGO ROZWOJU DZIECKA W POCZUCIU AKCEPTACJI I BEZPIECZEŃSTWA NA PŁASZCZYŹNIE:

2. INSPIROWANIE


3. STOSOWNIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI DZIECI

4. WSPOMAGANIE DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

5. WYKORZYSTYWANIE ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU

6. SPRAWNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ – PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

                                        

II. RODZICE  W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • są partnerami w tworzeniu przyjaznego klimatu i procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego,
 • współpracują z nauczycielami,
 • są informowani o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 • wyrażają swoje opinie o pracy przedszkola,
 • są włączani do wspierania osiągnięć rozwojowych swojego dziecka,
 • otrzymują rzetelną informację o postępach, ewentualnych niepowodzeniach swojego dziecka,
 • otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

III. NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • są zaangażowani w pracę, twórczy i innowacyjni (opracowują, wdrażają innowacje pedagogiczne, programy własne, projekty edukacyjne),
 • stosują nowatorskie metody pracy,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
 • aktywnie współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym, uwzględniają ich opinie, oczekiwania i inicjatywy,
 • pozyskują rodziców i innych partnerów do efektywnych działań na rzecz przedszkola,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami,
 • monitorują efekty swojej pracy.

IV. MODEL  ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • jest samodzielny, twórczy, otwarty i życzliwy w stosunku do innych,
 • ma pozytywny obraz własnego „JA”,
 • zna normy współżycia społecznego,
 • przyswoił kulturalne zasady wychowania i nawyki higieniczno – kulturalne,
 • umie wyrażać i kontrolować emocje, radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • przestrzega zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych,
 • dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ochronie,
 • jest wrażliwy na piękno, odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

V. PODSTAWOWE  WARUNKI  REALIZACJI  KONCEPCJI:

 • klimat akceptacji i bezpieczeństwa,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o zajęcia dodatkowe wybrane przez rodziców,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosująca nowatorskie, aktywizujące metody nauczania oraz biorąca udział w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych,
 • konstruktywna współpraca przedszkola z rodzicami – jedność celów i zadań,
 • ożywiona współpraca ze środowiskiem na rzecz wzajemnego rozwoju,
 • atrakcyjne wyposażenie placówki, stałe wzbogacanie bazy przedszkola o pomoce edukacyjne, multimedia itp.

VI. EWALUACJA

 1. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 59 w Lublinie na lata 2017 – 2022 podlega ewaluacji po zakończeniu każdego roku realizacji i ewaluacji sumującej.
 2. Ewaluację sumującą przeprowadza zespół ds. ewaluacji wewnętrznej wspólnie z dyrektorem, który przedstawia wyniki na zebraniu Rady Pedagogicznej oraz na zebraniu Rady Rodziców.