Koncepcja

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Przedszkola nr 59 w Lublinie
na lata 2022 – 2027

przyjęta na zebraniu Rady Pedagogicznej uchwałą nr 8/2022 w dniu 31.08.2022 r.

M I S J A

Działania naszego przedszkola są oparte na pięciu filarach:

 1. Jeśli dziecko nie umie – nauczymy. Jeśli nie wie – wytłumaczymy. Jeśli nie może – pomożemy (zgodnie z sugestią J. Korczaka)
 2. Wychowanie wrażliwego, twórczego dziecka, zmotywowanego do poznawania, działania, rozwijania swoich indywidualnych talentów oraz mocnych stron, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 3. Troska o rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych dziecka w celu przygotowania go do efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym, tworzenia harmonijnych
 4. i satysfakcjonujących relacji z innymi.
 5. Bogata oferta edukacyjna, nastawiona na odkrywanie przez dziecko otaczającego świata.
 6. Klimat przyjazny dla wszystkich podmiotów uczestniczących w edukacji przedszkolnej, wspierający działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA NA LATA 2022 -2027

I. Dbałość o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.

Zadania

 1. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa na płaszczyźnie fizycznej, społeczno-emocjonalnej i poznawczej poprzez: bogatą ofertę edukacyjną, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Inspirowanie dzieci do zdobywania wiedzy i umiejętności, poznawania świata z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań m.in. poprzez organizowanie wycieczek, zajęć metodą projektów, warsztatów edukacyjnych, zajęć dodatkowych, innowacji pedagogicznych, konkursów, przeglądów, turniejów, umożliwienie im udziału w przedsięwzięciach organizowanych w środowisku i na jego rzecz.
 3. Inspirowanie działalności twórczej dzieci poprzez stosowanie kreatywnych metod i form pracy.
 4. Wdrażanie dzieci do samodzielności w działaniu, podejmowaniu różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju, zachęcanie do wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
 5. Monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz.

II. Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, stosującej nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Zadania

 1. Wykorzystywanie potencjału intelektualnego nauczycieli, indywidualnych preferencji w procesie dydaktyczno-wychowawczym, w doskonaleniu zawodowym.
 2. Organizowanie na terenie placówki warsztatów, szkoleń i zajęć koleżeńskich.
 3. Motywowanie nauczycieli do wdrażania w kolejnych oddziałach przedszkolnych pedagogiki F. Froebla.
 4. Inspirowanie nauczycieli do:
 • doskonalenia zawodowego i wzbogacania warsztatu pracy,
 • opracowywania publikacji,
 • twórczych działań, opracowywania i wdrażania programów nauczania, innowacji pedagogicznych;
 • wykorzystywania na zajęciach nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych;
 • udziału w projektach rządowych, konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i w środowisku lokalnym.
 1. Czuwanie nad realizacją WDN.
 2. Wspieranie młodych stażem nauczycieli w zdobywaniu kolejnego szczebla awansu zawodowego.
 3. Umożliwienie nauczycielom zdobywania nowych kwalifikacji z różnych dziedzin zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez przedszkole, finansowanie w ramach posiadanych środków doskonalenia zawodowego nauczycieli.

III. Aktywna współpraca z rodzicami

Zadania

1. Badanie możliwości, potrzeb i oczekiwań rodziców /opiekunów/ i środowiska. Pozyskiwanie od rodziców informacji zwrotnych na temat pracy przedszkola(ankiety, wywiady).

2. Tworzenie relacji z rodzicami opartych na zasadach partnerstwa poprzez uzgadnianie wspólnie z nimi kierunków i zakresu działań realizowanych w palcówce.

3. Dbałość o to, aby placówka pełniła wobec rodziców funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: pomagała w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, informowała na bieżąco o postępach lub ewentualnych problemach dziecka.

4. Zapewnienie sprawnego obiegu informacji między rodzicami poprzez: spotkania i konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, strona internetowa przedszkola, dziennik elektroniczny.

5. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez udzielanie porad i wskazówek, prezentowanie publikacji, organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami, warsztatów.

6. Inspirowanie rodziców do włączania się w życie przedszkola i grupy (uroczystości, imprezy okolicznościowe), do angażowania się w prace i sponsoring na rzecz placówki.

IV. Wykorzystywanie środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Zadania

 1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska, odpowiadanie na jego potrzeby poprzez: organizowanie spotkań integracyjnych, różnorodnych imprez, konkursów, przeglądów, w tym międzyprzedszkolnych, z udziałem rodziców i przedstawicieli danego środowiska.
 2. Korzystanie z zasobów środowiskowych w procesie nauczania, szczególnie podczas organizacji wycieczek, organizowania warsztatów edukacyjnych, prelekcji, spotkań z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola.
 3. Włączanie się w organizowane przez środowisko akcje organizowane na terenie miasta: przedsięwzięcia, konkursy, przeglądy, festiwale, zawody sportowe, akcje charytatywne
 4. Kontynuowanie działań prozdrowotnych w celu uzyskania kolejnego – Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie.
 5. Ścisła i systematyczna współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Lublinie w celu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom.